อุตสาหกรรมการเกษตร

AVENT  > Industrial >  อุตสาหกรรมการเกษตร
0 Comments
อุตสาหกรรมการเกษตร

          อุตสาหกรรมการเกษตร อาจจัดได้ว่าเป็นธุรกิจการเกษตรประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป  หากอ่านอย่างผิวเผินก็คงจะพอทำให้เข้าใจได้ว่านี่คือการนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาเกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรมทำให้เกิดเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาทีสร้างประโยชน์ได้แตกต่างจากวัตถุดิบทางการเกษตรเดิมๆ ที่เคยเป็นอยู่  เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ออกมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากการนำวัตถุดิบโดยตรงมาใช้เองเลย หรือการนำผลพลอยได้ของวัตถุดิบบางประเภทมาใช้

          เกษตรกรไม่ใช่ผู้มีส่วนร่วมเพียงคนเดียวในอุตสาหกรรมการเกษตรแม้ว่าพวกเขาจะเป็นที่รู้จักกันดี รวมถึงพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการเกษตรเช่น บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพและสัตวแพทย์ ร้านดอกไม้และสถานรับเลี้ยงเด็กซึ่งทั้งสองปลูกต้นไม้เพื่อขายไม่ว่าจะเป็นพืชหรือดอกไม้ในช่อก็เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการเกษตร แหล่งผลิตไวน์อาจได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้มากขึ้นในพื้นที่ขนาดเล็ก แม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้การทำฟาร์มมีราคาถูกลง แต่ก็มีคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมในการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่แคบ ๆ เทคโนโลยีชีวภาพก็เปลี่ยนการเกษตรด้วยการปรับปรุงการปฏิสนธิของดินการพัฒนาพืชที่ใหญ่ขึ้นและยากขึ้นและการปรับปรุงธาตุอาหารในอาหารที่เก็บเกี่ยว

          ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวโดยการแปรูปสินค้าเกษตร เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการทำอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเทคโนโลยีเกษตรยุคใหม่ ได้มีการนำการการฉายรังสีอาหารที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อทำการฆ่าเชื้อการยับยั้งการแพร่กระจายของแบคทีเรียหรือโรค ซึ่งเป็นการยืดอายุผลผลิต ทำให้ผลผลิตคงความสดได้ยาวนานยิ่งขึ้น  ในบางประเทศยังมี นวัตกรรมเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคนิคนิวเคลียร์เพื่อการถนอมอาหารอีกด้วย โดยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการ ใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ทางการเกษตร และกากของเหลือจากภาคการเกษตร มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ของผลผลิตให้มากที่สุด เพราะเราต่างตระหนักถึงคุณค่าของอาหาร

          การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งจะทำให้อาชีพเกษตรกร กลายเป็นอาชีพที่พึ่งพาเทคโนโลยีและฐานข้อมูล มากกว่าการพึ่งพิงลมฟ้าอากาศ มีการวางแผนการเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง ทำให้เกษตรกรได้รับกำไรมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอาจจะลดการพึ่งพาสารเคมีต่างๆ น้อยลงได้หากสามารถนำเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาใช้ทดแทน ถ้าหากเรามีโอกาสในการเรียนรู้เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มากขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรของเราได้ การทำเกษตรกรรมจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ไม่ต้องคอยแก้ปัญหารายวัน เกษตรกรก็จะมีความสุขกับอาชีพเกษตรกร และจะมีผลผลิตมากมายเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหาร และสามารถเลี้ยงปากท้องทุกคนบนโลกนี้ได้อย่างพอเพียง